Najczęstsze pytania

Gdzie i w jaki sposób zawiera się umowę?
Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości stałych?
Jaka jest procedura postępowania w przypadku braku wodomierza głównego?
Kto odpowiada za wymianę wodomierzy odliczających zainstalowanych w mieszkaniach?
Jak będziemy rozliczani w sytuacji gdy w nieruchomości jest 5 lokali, 5 wodomierzy i 1 główny?
Kto zapłaci różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy odliczających w lokalach?
Czy Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. zaproponuje jakiś sposób rozwiązania rozliczenia dużych faktur?
W jaki sposób będziemy powiadamiani o przerwach w dostawie wody?
Dlaczego powstaje różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy odliczających w budynku wielolokalowym?
Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?
Kto może zostać zwolniony z opłat za wywóz odpadów komunalnych?
Na jakiej podstawie zostały ustalone stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Warki?