Najczęstsze pytania

Gdzie i w jaki sposób zawiera się umowę?
Umowę można zawrzeć na ul.Grójeckiej 24 uprzednio składając wniosek o zawarcie umowy oraz niezbędne dokumenty. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. na tej podstawie przygotuje i dostarczy umowę do Odbiorcy Usług. Niezbędne wnioski można pobrać ze strony www.zukwarka.pl
Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości stałych?

Osoba fizyczna/prawna występująca o zawarcie umowy o świadczenie usług przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. powinna dostarczyć następujące dokumenty niezbędne do zawarcia tej umowy:

 1. W każdym przypadku:
  1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.
  2. Decyzję właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności).
 2. Spółki prawa handlowego: jak w pkt 1; aktualny wypis z KRS, decyzja o nadaniu NIP; jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w KRS – aktualne pełnomocnictwo dla tych osób.
 3. Spółki cywilne: jak w pkt 1; zaświadczenie o nadaniu Nr REGON, decyzja o nadaniu NIP, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób tworzących spółkę cywilną, umowa spółki cywilnej, jeżeli umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków podpisują osoby niewymienione w umowie spółki cywilnej – aktualne pełnomocnictwa dla tych osób.
 4. Wspólnoty Mieszkaniowe: jak w pkt.1 (odpis jednego aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali); zaświadczenie o nadaniu Nr REGON, decyzja o nadaniu NIP; uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących, adres do korespondencji i numery tel. do kontaktu ze Wspólnotą i/lub administratorem budynku; uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd; pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na usługi wodociągowe i/lub kanalizacyjne bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem jeżeli umowa na usługi wodociągowe i/lub kanalizacyjne nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką); jeżeli Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub administratora upoważnionego do podpisania umowy ze Spółką – osobę prawną lub osobę fizyczną to osoba taka powinna przedstawić Spółce: aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP oraz nr REGON.
 5. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod firmą: jak w pkt. 1; zaświadczenie o nadaniu Nr REGON, decyzja o nadaniu NIP, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości przyłączonej do sieci miejskiej – pełnomocnictwo dla tych osób do podpisywania umów na świadczenie usług wod.-kan.
 6. Inne (np.: instytucje państwowe, stowarzyszenia, ZOZ): jak w pkt. 1; zaświadczenie o nadaniu Nr REGON, decyzja o nadaniu NIP; aktualny wypis z właściwego rejestru; jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione w rejestrze – aktualne pełnomocnictwo dla tych osób.

UWAGA: W imieniu osoby prawnej umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

Jaka jest procedura postępowania w przypadku braku wodomierza głównego?

W nieruchomościach, gdzie nie ma zainstalowanych wodomierzy głównych, Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. zamontuje taki wodomierz na własny koszt, pod warunkiem, że nieruchomość posiada niezależne przyłącze wodociągowe, poprzez które zaopatrywana jest w wodę bezpośrednio z sieci miejskiej.

Kto odpowiada za wymianę wodomierzy odliczających zainstalowanych w mieszkaniach?

Za wymianę wodomierzy odliczających odpowiada Odbiorca Usług.
Wynika to z faktu, iż Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. odpowiada za prawidłowe działanie posiadanych/eksploatowanych sieci. Za eksploatację wewnętrznej instalacji wodociągowej, na której instalowane są wodomierze odliczające odpowiada Odbiorca Usług.

Jak będziemy rozliczani w sytuacji gdy w nieruchomości jest 5 lokali, 5 wodomierzy i 1 główny?

Podstawą rozliczenia jest wskazanie wodomierza głównego.

Kto zapłaci różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy odliczających w lokalach?

Różnicę taką ureguluje wspólnota mieszkaniowa, na podstawie odrębnie zawartej z nią umowy.

Czy Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. zaproponuje jakiś sposób rozwiązania rozliczenia dużych faktur?

W przypadku otrzymania faktur opiewających na bardzo wysokie należności za wyświadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. usługi, Odbiorcy, w sytuacji uzasadnionych trudności w jednorazowej spłacie należności, mogą zwrócić się do Spółki o rozłożenie tych należności na raty. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. rozpatrzy wnikliwie prośbę i podejmie pozytywną decyzję w przypadkach uzasadnionych.

W jaki sposób będziemy powiadamiani o przerwach w dostawie wody?

O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. informuje Usługobiorców poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, co najmniej na dwa dni przed ich wystąpieniem. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin lub w przypadku okresowego dostarczania wody o nieodpowiednich parametrach Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Usługobiorców o jego lokalizacji.

Dlaczego powstaje różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy odliczających w budynku wielolokalowym?

Na powstanie różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy odliczających ma wpływ wiele czynników, m. in.:

 1. klasa dokładności wskazań wodomierzy,
 2. ilość wodomierzy w mieszkaniu i w całym budynku, ich sposób zainstalowania,
 3. niepełne opomiarowanie wszystkich punktów czerpalnych wody, przecieki na instalacji,
 4. brak równoczesnych odczytów na wszystkich wodomierzach odliczających,
 5. źle działający układ cyrkulacji ciepłej wody, legalność wodomierzy, wadliwe ich działanie, itp.
Jakie dokumenty należy przedłożyć w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków?

We wniosku o wydanie warunków technicznych wnioskodawca określa nr ewid. działki, planowaną ilość pobieranej wody i jakość wprowadzanych ścieków. Do wniosku, wnioskodawca załącza aktualną mapę geodezyjną do celów projektowych oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Warunki techniczne (przyłączenia do sieci) wydane przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. określają:

 1. miejsce i sposób przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci,
 2. przepływ obliczeniowy wody,
 3. wymagania dotyczące:
  1. miejsca zainstalowania wodomierza,
  2. miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego w przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych,
  3. zastosowanych materiałów,
  4. sposobu zatwierdzenia projektu.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Warunki techniczne ważne są 2 lata od dnia ich wydania. Wydane przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. warunki techniczne stanowią podstawę do opracowania przez uprawnionego projektanta projektu technicznego przyłącza.

Projekt techniczny przyłącza, wymaga uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., a lokalizacja przyłącza wymaga uzgodnienia z:

 1. Właściwym zarządcą drogi w przypadku częściowej lokalizacji przyłącza w pasie drogowym (Burmistrz Warki – drogi lokalne, Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu – drogi powiatowe, Wojewódzki Zarząd Dróg – drogi wojewódzkie),
 2. Zakładem Uzgadniania Dokumentacji (ZUD) w Grójcu.

W przypadku wykonywania przyłącza przez innego uprawnionego wykonawcę koszty odbioru technicznego przyłącza pokrywa inwestor na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę.

Wykonanie nowego przyłącza odbywa się na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (inwestora), na podstawie projektu technicznego oraz po zgłoszeniu zamiaru budowy przyłącza do Usługodawcy w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

W przypadku częściowej lokalizacji przyłącza w pasie drogowym wymagane jest przed jego wykonaniem, uzyskanie od właściwego zarządcy drogi, zgody na zajęcie pasa drogowego na czas robót i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń (przyłącza) nie związanych z funkcjonowaniem drogi, a także uiszczenie opłat, określonych w stosownej decyzji zarządcy drogi.

Wykonanie przyłącza może być powierzone Zakładowi Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. na pisemne zlecenie inwestora lub innemu uprawnionemu wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane.

O terminie przystąpienia do robót budowlanych w przypadku wykonywania przyłącza przez innego uprawnionego wykonawcę inwestor zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę na 3 dni przed ich rozpoczęciem.

Usługodawca może zastrzec sobie prawo do wykonania włączenia w sieć wodociągową lub kanalizacyjną tylko we własnym zakresie.

Na okoliczność zakończenia robót związanych z wykonaniem i włączeniem przyłącza do sieci zostanie sporządzony Protokół Odbioru Technicznego, stwierdzający zgodność wykonanego przyłącza z projektem technicznym, rodzaj i ilość zużytych materiałów oraz inne dane techniczne, w szczególności numery zamontowanych urządzeń pomiarowych i plomb zabezpieczających.

Kto może zostać zwolniony z opłat za wywóz odpadów komunalnych?

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Warce nr XXIX/180/08 z dnia 11 lipca 2008r.: „Zwalnia się z opłat za wywóz odpadów komunalnych osoby, które ukończyły lub w bieżącym roku kalendarzowym ukończą 80 rok życia oraz osoby o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności.”
Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Na jakiej podstawie zostały ustalone stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Warki?

Wprowadzenie stawek za wywóz odpadów komunalnych jest uregulowane uchwałą Rady Miejskiej w Warce „w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywozu odpadów komunalnych”
Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej