Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP – Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
  • brak mapy serwisu

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • skala szarości, podświetlane linki
  • wersje mobilną – serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Celejewski, marcinc@uft.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 667 32 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 W skład mienia Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. wchodzą następujące obiekty:

 

Wejście od ulicy Farnej. Zainstalowana pochylnia. Budynek składający się z parteru i dwóch pięter. Na parterze wstęp dla interesantów. Na pierwszym i drugim piętrze pomieszczenia pracownicze, brak windy, klatka schodowa. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym.

Wejście od ulicy Grójeckiej. Wejście bez podwyższenia, przystosowane dla niepełnosprawnych. Budynek składający się z parteru i piętra. W budynku brak windy, szerokie korytarze, szeroka klatka schodowa. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejście od ulicy Turystycznej. Brak podwyższenia. Budynek parterowy. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejście od ulicy nr 79. Budynek parterowy. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejście od ulicy Armii Krajowej. Budynek parterowy. Szeroki korytarz. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejście od ulicy Grójeckiej. Wejście bez podwyższenia, przystosowane dla niepełnosprawnych. Budynek parterowy. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejście/Wjazd od ulicy Grójeckiej. Stacja dostępna dla niepełnosprawnych. Stacja jest obsługiwana przez pracowników. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejście od ulicy Grójeckiej. Sortownia znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. W konstrukcji sortowni brak windy. Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejście od ulicy Grójeckiej. Punkt parterowy. Bez utrudnień dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wejście od ulicy Nowy Zjazd. Targowisko z wąskimi uliczkami, bez wydzielonych miejsc dla niepełnosprawnych. Brak ograniczeń związanych z wstępem z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.