Informacja jak wnieść wniosek o realizację prawa przysługującego na mocy przepisów RODO w związku z przetwarzaniem pani/pana danych osobowych przez ZUK Warkę Sp. z o.o.

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a My zobowiązani jesteśmy do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek w każdej chwili
 • w formie pisemnej na adres: ul. Farna 4, 05-660 Warka (z dopiskiem ochrona danych osobowych);
 • drogą e-mailową na adres: ochronadanych@zukwarka.pl
 1. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych zachęcamy do posługiwania się pełnomocnictwem
  w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.
 2. Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, dane teleadresowe oraz szczegóły żądania.
 3. Wniosek rozpatrywany jest:
 4. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 5. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;
  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 6. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia jego otrzymania.
 8. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 9. W sytuacji gdy uznamy, że nie jesteśmy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, możemy zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje, które nam to umożliwią.

Zasady pobierania opłat

 1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków, co do zasady jest nieodpłatne.
 2. Jednakże, jeśli wykażemy, że żądanie wnioskodawcy jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:
 • naliczyć opłatę do wysokości kosztu udzielenia odpowiedzi lub
 • odmówić podjęcia działań w związku z wniesionym żądaniem.
 1. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty wnioskodawca, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.