Od dnia 1 lipca 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone przez Radę Miejską w Warce (uchwała nr XXIV/161/20 z 15 czerwca 2020 r.):

  • 25 zł od osoby zamieszkującej w budynku jednorodzinnym,
  • 32 zł od osoby zamieszkującej w budynku wielorodzinnym.

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Warce lub bezpośrednio na rachunek bankowy ING Bank Śląski 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555 w następujących terminach płatności:

  • do 15 marca za I kwartał;
  • do 15 maja za II kwartał;
  • do 15 września za III kwartał;
  • do 15 listopada za IV kwartał;