Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Grójeckiej 24

Dofinansowana z funduszy europejskich i oddana do użytku w 2014 r. inwestycja pn.: „Budowa PSZOK i sortowni odpadów zbieranych selektywnie” służy m. innymi do przyjmowania od mieszkańców miasta i gminy Warka odpadów komunalnych takich jak: zużyte sprzęty gospodarstwa domowego, odpady niebezpieczne (pozostałości farb i lakierów, klejów, pozostałości środków ochrony roślin, przeterminowane leki, zużyte opony), opakowania szklane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone.