Sortownia odpadów zbieranych selektywnie przy ul. Grójeckiej 24

W 2014 r. została oddana do użytku sortownia odpadów zbieranych selektywnie (w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności dot. zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Warka). Sortownia składa się z wiaty o wymiarach 20 x 42 m, linii sortowniczej zlokalizowanej w wentylowanej kabinie sortowniczej, transportera odpadów i bufora magazynowego przywożonych odpadów. Sortownia wyposażona jest w niezbędne urządzenia jak prasa belująca, perforator, wagę samochodową i wózek widłowy z funkcją zgarniającą. Konieczność sortowanie odpadów wynika z przepisów ustawy o odpadach, a poza tym umożliwia zmniejszenie kosztów transportu odpadów wywożonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu i uzyskiwania przychodów ze sprzedaży zbelowanych i posortowanych na stosowne frakcje odpadów.