Zasady w trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w ZUK Warka Sp. z o.o.

Szanujemy prywatność osób, których dane przetwarzamy w związku z prowadzoną działalnością, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zasadami, którymi kierujemy
się w Naszej codziennej pracy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Ustalone zasady mają na celu zapewnić:

 • zgodności przetwarzania z prawem oraz
 • właściwy poziom bezpieczeństwa.

Jako Administrator przetwarzanych danych osobowych informujemy że:

 • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzamy dane osobowe Naszych Klientów, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów Biznesowych i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy w udostępnionych obowiązkach informacyjnych;
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania. Obowiązek ten może być spełniony wielowarstwowo, a celem przyjętego rozwiązania jest ograniczenie zakresu informacji przekazywanej na raz, umożliwienie Państwu wrócenie do informacji w każdej dowolnej chwili oraz ograniczenie kosztów dystrybuowania treści przekazywanej informacji w formie wydruku;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny
  w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres, jaki jest to niezbędne. Przeprowadzamy regularne oceny adekwatności, na podstawie których oceniamy adekwatność pozyskiwanych danych w stosunku do celu ich przetwarzania, w sytuacji gdy uznamy, że zakres przetwarzanych danych osobowych jest zbyt szeroki zmieniamy go, tak aby nie naruszał Państwa prawa do prywatności.
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych
  w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę. Przeprowadzamy regularne audyty bezpieczeństwa, na podstawie których oceniamy ryzyko naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych przez Nas Państwa danych osobowych, a w sytuacji gdy ocena wystąpienia ryzyka jest wysoka podejmuje niezbędne kroki w celu jego zminimalizowania. Wszystko z troską o bezpieczeństwo danych osobowych;
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej przysługujących na mocy przepisów RODO, której dane przetwarzamy. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj.
 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, które skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla Pani/Pana, jako osoby fizycznej dotkniętej ujawnionym naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:

        – sms na podany numer telefonu;

– wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;

– listownie na podany adres zamieszkania;

– lub umieszczając informację na stronie zukwarka.pl

w powiadomieniu poinformujemy o naruszeniu, o możliwych konsekwencjach wynikających z naruszenia oraz przekażemy informacje jakie kroki należy poczynić aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wskazanych konsekwencji.