Harmonogram odbioru odpadów dla GMINY WARKA

PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić na nr konta Urzędu Miejskiego w Warce:

PKO BP 94 1020 2629 0000 9302 0430 9480

Tytuł przelewu:

imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,

adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne

opłata za kwartał … 2024 r.

Terminy płatności:

do 15 marca za I kwartał;

do 15 maja za II kwartał;

do 15 września za III kwartał;

do 15 listopada za IV kwartał

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 lipca 2023 r., wynoszą:

  • 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym
  • 32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, budynki z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi)

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.