W ramach podstawowej działalności odbieramy odpady komunalne od Mieszkańców Gminy Warka.

Obowiązek segregacji

W związku z wejściem w życie ustawy: z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) przypominamy, że od 1 lipca 2020r. każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Warka jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów na poszczególne frakcje podane są w materiałach edukacyjnych.

Jak opłacić?

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić na nr konta Urzędu Miejskiego w Warce:
PKO BP 94 1020 2629 0000 9302 0430 9480

Tytuł przelewu:
imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,
adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne
opłata za kwartał … 2023 r.

Terminy płatności:
– do 15 marca za I kwartał;
– do 15 maja za II kwartał;
– do 15 września za III kwartał;
– do 15 listopada za IV kwartał

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 lipca 2020 r., wynoszą:

25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym

32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, budynki z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi)

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

Nie wiesz co zrobić z danym odpadem?
Zabrakło Ci worków do segregacji odpadów?

Materiały edukacyjne

Ulotka „Jak poprawnie segregować odpady”
Ulotka „Segregujesz? Odzyskujesz!”
Ulotka „Jak korzystać z altany śmietnikowej”
Plakat „Segregujesz? Odzyskujesz!”