Siedziba Spółki – budynek administracyjno-biurowy: Warka, ul. Farna 4

Siedziba Spółki – miejsce pracy Prezesa Zarządu oraz Działu Księgowości i Działu Handlowego. W zmodernizowanym i przebudowanym budynku administracyjno-biurowym znajduje się również Biuro Obsługi Klienta, Punkt Kasowy i Biuro dyżurnych dla obsługi stacji uzdatniania wody oraz obsługi awarii sieci wod.-kan.

Budynek administracyjno-biurowy: Warka, ul. Grójecka 24

Na bazie technicznej Spółki w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grójeckiej 24 zlokalizowane są następujące działy:

  • Dział Oczyszczania Miasta,
  • Dział Usług Remontowych i Pozostałych,
  • Dział Wodociągów i Kanalizacji.

Oczyszczalnia ścieków: Warka, ul. Turystyczna 74

Na obiekcie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Warce, o projektowanej przepustowości 9 900 m3/dobę, oczyszczane są ścieki przyjmowane z rozbudowanej sieci kanalizacyjnej Warki oraz ścieki dostarczane samochodami asenizacyjnymi. Parametry jakościowe oczyszczonych ścieków są zgodne z obowiązującymi przepisami i umożliwiają zrzut tych oczyszczonych ścieków do rzeki Pilicy. Proces technologiczny prowadzony na zmodernizowanej i oddanej do użytku w 2004 r. oraz sukcesywnie modernizowanej oczyszczalni oparty jest na technologii osadu czynnego. Sterowanie i monitorowanie pracy obiektu odbywa się przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Konary

Zmodernizowana staraniem Spółki w 2018 r. oczyszczalnia ścieków w Konarach, umożliwia oczyszczanie ścieków doprowadzanych sieciami kanalizacyjnymi z północnej części Gminy Warka (miejscowości Konary, Magierowa Wola i Podgórzyce). Oczyszczalnia w Konarach jest nowoczesnym obiektem pracującym w technologii SBR, wyposażonym w nową stację mechanicznego oczyszczania, nowe zbiorniki i specjalistyczne oprogramowania monitorujące i sterownicze. Przepustowość oczyszczalni (zaprojektowana 250 m3/dobę), umożliwi oczyszczanie ścieków także z rozbudowywanych sieci w pozostałych miejscowościach rejonu Konar: Przylot, Ostrówek, Dębnowola, Klonowa Wola, Ostrołęka, Niwy Ostrołęckie, Gąski

Kotłownia gazowa na Osiedlu 35-lecia 9 w Warce

Przebudowana w 2014 r. w ramach inwestycji Spółki nowoczesna kotłownia gazowa na Osiedlu 35-lecia 9, wyposażona w kotły z palnikami modulowanymi i ekonomizery, dostarcza ciepło do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, dla ok. 4500 mieszkańców. W ramach inwestycji wykonano również sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych o łącznej długości 2400 mb oraz nowoczesne, kompaktowe węzły cieplne.

Kotłownia gazowa przy ul. Grójeckiej 24

W 2018 r. została uruchomiona nowa kotłownia gazowa w budynku na terenie Spółki przy ul. Grójeckiej 24. Kotłownia dostarcza ciepło do budynku administracyjno-biurowego, warsztatu napraw samochodów i zlokalizowanej tam stacji paliw. Kotłownia ta zastąpiła starą, wyeksploatowaną kotłownię węglową z korzyścią dla środowiska i standardu ogrzewania pomieszczeń.

Stacja uzdatniania wody w Warce ul. Farna 4

Generalnie przebudowana w latach 2008-2011 Stacja uzdatniania wody (SUW) w Warce, o wydajności 3500 m3/dobę, uzdatnia wodę do parametrów jakościowych wody zdatnej do picia oraz dostarcza wodę rozbudowanymi sieciami wodociągowymi mieszkańcom Warki i okolic.

Stacja uzdatniania wody w Bończy

Wybudowana w latach 2008-2011 nowa stacja uzdatniania wody (SUW) w Bończy, o wydajności 600 m3/dobę, uzdatnia wodę do parametrów jakościowych wody zdatnej do picia oraz dostarcza wodę sieciami wodociągowymi dla mieszkańców Bończy, Michałowa Górnego, Michałowa Dolnego, Brankowa. Stacja wyposażona jest w system monitoringu przesyłający dane o pracy urządzeń stacji do Biura dyżurnych w Warce.

Stacja uzdatniania wody w Piasecznie

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Piasecznie, o wydajności 400 m3/dobę, dostarcza wodę dla mieszkańców Piaseczna i okolic. Wybudowana w 1977 r. stacja w najbliższym czasie zostanie zmodernizowana.

Stacja uzdatniania wody w Dębnowoli

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Dębnowoli, o wydajności 360 m3/dobę, dostarcza wodę dla mieszkańców Dębnowoli i Klonowej Woli. Wybudowana w latach 70-tych stacja w najbliższym czasie zostanie zmodernizowana.

Stacja uzdatniania wody w Gośniewicach

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Gośniewicach, o wydajności 480 m3/dobę, dostarcza wodę dla mieszkańców Gośniewic i Michalczewa. Planuje się rozbudowę sieci wodociągowej zasilanej przez tą stację do wsi Hornigi i połączenie tej sieci z siecią wodociągową Warki.

Stacja uzdatniania wody w Pilicy

Stacja uzdatniania wody w Pilicy, o wydajności 450 m3/dobę, została zmodernizowana i przyjęta w eksploatację przez ZUK w 2001 r. Stacja dostarcza wodę dla mieszkańców dla miejscowości Pilica. W 2019 r. była realizowana rozbudowa sieci wodociągowej z Pilicy i połączenie tej sieci z siecią wodociągową Warki.

 

Baza transportowa Spółki przy ul. Grójeckiej 24 w Warce

Baza transportowa Spółki dysponuje nowoczesnymi pojazdami specjalistycznymi, sprzętem i maszynami roboczymi, przeznaczonymi do realizacji zadań Spółki (w tym: koparki, mikrokoparka, wywrotki, pojazdy z HDS, śmieciarki dwukomorowe, pojazdy -zestawy kontenerowe, samochody dostawcze, zamiatarki, walec drogowy, itp.).

Budynek warsztatowy przy ul. Grójeckiej 24

W 2018 r. został oddany do użytku zmodernizowany i przebudowany obiekt – budynek przeznaczony na warsztat naprawy samochodów, wyposażony w nowoczesne oprzyrządowanie. W budynku tym zlokalizowany jest nowo powstały Dział Napraw i Obsługi Samochodów. Jest to dział zajmujący się bieżącymi naprawami własnych pojazdów i maszyn Spółki i wykonujący specjalistyczne prace np. wulkanizacje.

Stacja Paliw przy ul. Grójeckiej 24

Koncesjonowana stacja paliw przy ul. Grójeckiej 24 prowadzi dystrybucję paliw (benzyna i ON) dla potrzeb pojazdów będących w posiadaniu Spółki, a także sprzedaż paliw i sprzedaż części zamiennych do pojazdów dla klientów.

Sortownia odpadów zbieranych selektywnie przy ul. Grójeckiej 24

W 2014 r. została oddana do użytku sortownia odpadów zbieranych selektywnie (w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności dot. zbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Warka). Sortownia składa się z wiaty o wymiarach 20 x 42 m, linii sortowniczej zlokalizowanej w wentylowanej kabinie sortowniczej, transportera odpadów i bufora magazynowego przywożonych odpadów. Sortownia wyposażona jest w niezbędne urządzenia jak prasa belująca, perforator, wagę samochodową i wózek widłowy z funkcją zgarniającą. Konieczność sortowania odpadów wynika z przepisów ustawy o odpadach, a poza tym umożliwia zmniejszenie kosztów transportu odpadów wywożonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu i uzyskiwania przychodów ze sprzedaży zbelowanych i posortowanych na stosowne frakcje odpadów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Grójeckiej 24

Dofinansowana z funduszy europejskich i oddana do użytku w 2014 r. inwestycja pn.: „Budowa PSZOK i sortowni odpadów zbieranych selektywnie” służy m. innymi do przyjmowania od mieszkańców miasta i gminy Warka odpadów komunalnych takich jak: zużyte sprzęty gospodarstwa domowego, odpady niebezpieczne (pozostałości farb i lakierów, klejów, pozostałości środków ochrony roślin, przeterminowane leki, zużyte opony), opakowania szklane, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone.

Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych (SPOK) przy ul. Fabrycznej

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych zlokalizowana na wydzielonym terenie składowiska odpadów została oddana do użytku w 2015 r. Celem SPOK jest gromadzenie odpadów zmieszanych dowożonych śmieciarkami w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, a następnie przeładunek na duże zestawy kontenerowe (2 x 34 m3) i wywóz tych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu. SPOK przyczynia się do zoptymalizowania i zmniejszenia kosztów transportu do RIPOK.

Targowisko Miejskie w Warce przy ul. Nowy Zjazd

Spółka zarządza od kilku lat targowiskiem w Warce, który to obiekt wyposażyła w budynek socjalno-sanitarny, sanitariaty i punkty poboru energii elektrycznej. Na terenie targowiska Spółka sukcesywnie wykonuje wyrównanie i pokrycie asfaltem nawierzchni placu targowego.